Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Niek Roos B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die serres, veranda’s of lichtstraten aanbiedt, met alle werkzaamheden die daar bij horen.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Consument’ verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf die gebruikt maakt van de Diensten van Niek Roos en Niek Roos de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 6.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger, niet zijnde een Consument, die gebruikt maakt van de Diensten van Niek Roos en Niek Roos de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 6, en hierbij in hoedanigheid van een tussenpersoon tussen de uiteindelijke klant van Opdrachtgever en Niek Roos. De uiteindelijke klant van de Opdrachtgever kan ook vallen onder dit begrip.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Consumentenovereenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Niek Roos en Consument, een en ander in meest ruime zin.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Niek Roos en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Niek Roos en/of door haar ingeschakelde derden aan Consument of Opdrachtgever geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door Niek Roos ten behoeve van Consument of Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Consument of Opdrachtgever worden verricht.
 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website niekroos.nl.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen de Consument en Niek Roos gesloten Consumentenovereenkomsten alsmede op alle tussen de Opdrachtgever en Niek Roos gesloten Overeenkomsten waarbij Niek Roos Diensten aanbiedt of producten levert, alsmede op alle aanbiedingen die Niek Roos doet.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Niek Roos overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Consument of de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Niek Roos draagt er zorg voor dat deze Algemene voorwaarden op de juiste manier ter hand gesteld worden aan de Consument of de Opdrachtgever.
 5. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van de Consument of de Opdrachtgever.

 

Artikel 3 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bijzondere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument of door de Opdrachtgever.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument en de Opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 4 De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De Consument of de Opdrachtgever kan contact opnemen met Niek Roos via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Niek Roos zal met de Consument of de Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.
 3. Als Niek Roos een bevestiging naar de Consument of de Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de (consumenten)overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Niek Roos kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de Consument of de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de Consument of de Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Niek Roos dan maken zij geen deel uit van de (consumenten)overeenkomst, tenzij Niek Roos deze schriftelijk bevestigt.
 5. Een opdracht door de Consument of de Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Niek Roos.

 

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Niek Roos zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Niek Roos heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Niek Roos de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot de Consument of de Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met de Consument of de Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van de Consument of de Opdrachtgever, en zullen door Niek Roos worden doorbelast aan de Consument of de Opdrachtgever.
 4. De Consument of de Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Niek Roos aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Consument of de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Niek Roos worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Niek Roos zijn verstrekt, heeft Niek Roos het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Consument of de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. De Consument of de Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Niek Roos zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien de Consument of de Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Consument of de Opdrachtgever Niek Roos hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Niek Roos dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

 

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Niek Roos en de Consument of de Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Niek Roos op en is voor de Consument of de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Niek Roos en de Consument of de Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.


Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Niek Roos is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Consument of de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Niek Roos goede grond heeft te vrezen dat de Consument of de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Niek Roos bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Consument of de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Niek Roos gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Consument of de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

Artikel 8 Herroeping

 1. Herroeping van de Overeenkomst door de Opdrachtgever na ondertekening van de offerte, dan wel door het zetten van een handtekening dan wel via elektronische weg, is niet meer mogelijk.
 2. Herroeping van de Overeenkomst door de Consument na ondertekening van de offerte is niet meer mogelijk, vanwege de uitzondering opgenomen in art. 6:230p lid f sub 1 BW. Deze uitzondering houdt in dat het herroepingsrecht voor consumenten niet bestaat indien het gaat om een consumentenkoop betreffende de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument. De op maat gemaakte Producten van Niek Roos vallen onder deze uitzondering.

 

Artikel 9 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Niek Roos heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen en om prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven door te voeren. Tevens mag Niek Roos de producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen van de financiële markt en waar Niek Roos geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventuele vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Betaling geschiedt vooraf of achteraf, in onderling overleg tussen partijen. Indien sprake is van facturering achteraf, dient de Consument en de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na verzending van factuur de factuur te betalen.
 4. De Consument en de Opdrachtgever hebben de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Niek Roos mede te delen.
 5. Indien de Consument in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Consument of de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Consument of de Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 6. Indien Niek Roos besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de Consument of de Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 9.5 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.


Artikel 10 Omvang van het werk – lichtstraten

 1. Dit artikel is van toepassing indien de Overeenkomst ziet op de aanschaf van een lichtstraat.
 2. De Consument of de Opdrachtgever dienen de maatvoering en uitvoering door te geven aan Niek Roos en is daarbij zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van correcte gegevens. Niek Roos controleert deze gegevens niet, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. De Consument of de Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen zijn. Niek Roos controleert niet of deze stukken aanwezig zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. In de prijs van het werk zijn niet begrepen:
  1. de kosten voor dakbedekkings-, grond-, hei-, hak-, afbouw-, breek-, beton-, funderings-, metsel-, timmer-, tegel-, stukadoors-, schilder-, behangers-, steiger-, herstel,- of ander bouwkundig werk en werkzaamheden aan cv-installaties en dergelijke;
  2. de kosten voor aansluiting van gas-, water-. elektriciteit- of andere infrastructurele voorzieningen;
  3. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
  4. de kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
  5. de kosten van verticaal transport op de bouwplaats naar een hoogte > 3 m boven begane grond niveau.
  6. de kosten van aanwerken van bouwkundige zaken zoals het aankloppen van lood of aanbrengen van goten en kappen.

 

Artikel 11 – Omvang van het werk – bouwwerken

 1. Dit artikel is van toepassing indien de Overeenkomst ziet op de aanschaf van een bouwwerk, te weten een veranda of een serre.
 2. Niek Roos draagt er zorg voor dat de maatvoering van het bouwwerk juist is. Indien er enige schade ontstaat door een onjuiste of onvolledige maatvoering omtrent het bouwwerk, is Niek Roos hiervoor verantwoordelijk.
 3. De Consument of de Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen zijn. Niek Roos controleert niet of deze stukken aanwezig zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 12 Levering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument of de Opdrachtgever aan Niek Roos kenbaar heeft gemaakt.
 2. Niek Roos zal, met inachtneming van artikel 5 van deze Algemene voorwaarden, de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren, met inachtneming van de levertermijn die is overeengekomen in de offerte.
 3. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument of de Opdrachtgever hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 4. Aan de termijnen vermeld in lid 2 en lid 3 van dit artikel kunnen geen rechten ontleend worden.
 5. Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg.
 6. Niek Roos bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking.
 7. Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor de Consument beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Diensten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.


Artikel 13 Montage en garantie

 1. De Consument of de Opdrachtgever kunnen zelf de montage van de goederen uitvoeren dan wel door een derde laten uitvoeren of overeenkomen met Niek Roos dat Niek Roos de montage uitvoert.
 2. Indien Niek Roos niet de montage uitvoert en de door Niek Roos geleverde goederen onoordeelkundig zijn geplaatst, behandeld en/of verwerkt en/of opgeslagen en/of vervoerd, vervalt de garantie in zijn geheel. Om dit te voorkomen dient de Consument of de Opdrachtgever bouwkundige voorzieningen aan te brengen volgens de aansluitdetails en tekeningen van Niek Roos, welke bij het product geleverd worden.
 3. Detaillering van opdrachtgever is nimmer van toepassing tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien Niek Roos de montage uitvoert, is de garantie onderworpen aan de volgende, cumulatieve voorwaarden:
  1. De Consument of de Opdrachtgever roept de garantie in binnen 10 jaar, waarbij de factuur of het meegeleverde garantiebewijs dienen als bewijsstuk.
  2. De goederen zijn geplaatst met het in achtnemen van de plaatsing- of onderhoudsvoorschriften die bijgesloten zijn.
  3. De goederen zijn niet misbruikt, verkeerd gebruikt, verwaarloosd, gewijzigd, veranderd of gerepareerd behalve door een bevoegde medewerker van Niek Roos B.V.
  4. De goederen zijn onderworpen geweest aan normaal gebruik en normale slijtage.
  5. De goederen hebben geen schade opgelopen door vreemde voorwerpen, substanties of ongevallen.
 5. De garantie dekt niet wanneer er sprake is van een van de volgende situatie(s):
  1. Onderdelen die onderworpen zijn aan normale slijtage door gebruik in overeenstemming met de gebruiks- en onderhoudsinstructies.
  2. Verkleuring, verbleking or kleurverandering, ongeacht deze veroorzaakt is door zon, condensatie, zure regen, zout water of enig andere omstandigheid met corroderend of materiaal aantastend effect;
  3. Verandering in het dichtingsmateriaal van de beglazing van de lichtstraat;
  4. Knoesten en harsplekken in het hout;
  5. Variaties die van nature in de gebruikte materialen voorkomen;
  6. Onvolkomenheden in de ruit die vallen binnen de geldende normen van de glasleverancier;
  7. (Thermische) glasbreuk(en) of spanningsbreuken in het glas. Hiervoor geldt een garantie van één jaar;
  8. Lekkages en/of beschadigingen in dakbedekking die onderworpen is aan normale slijtage en/of misbruik, verkeerd gebruik, verwaarlozing, wijziging, verandering of reparatie door iemand anders dan de medewerker van het Niek Roos BV.
  9. Schade als gevolg van een ongeval, natuurrampen waaronder doch niet beperkt tot glasbreuk, breuken in de constructie of haarscheurtjes;
  10. Blootstelling aan vallende voorwerpen, explosie, molest, chemische inwerking als gevolg van luchtverontreiniging, zeer extreme weersomstandigheden (een door KNMI gemeten windsnelheid groter dan 20 m/s), bliksem, ernstige hagel en oneigenlijk gebruik.
  11. Blootstelling aan bewerking na aflevering, zoals schuren, zandstralen, etsen, plamuren, stuken, schilderen of ander oppervlaktebehandeling;
  12. Glascorrosie als gevolg van stilstaand water en vuiligheid op het glas; en enig andere vergelijkbare toestand, ongeacht of deze kan worden aangemerkt als gebrek.
  13. Er is sprake van schade aan accessoires.
 6. Om aanspraak te maken op de garantie dienen de geconstateerde gebreken binnen 3 dagen nadat ze geconstateerd zijn, dan wel in redelijkheid geconstateerd hadden kunnen worden, schriftelijk gemeld te worden bij Niek Roos. Bij verzuim van deze tijdige termijn vervalt iedere garantieverplichting.
 7. Deze garantie dekt niet de kosten die voortvloeien uit de demontage en herinstallatie van een Niek Roos product of voor afdekking met een dekzeil of andere maatregelen die nodig zijn in verband met reparatie- of vervangingswerkzaamheden.
 8. Niek Roos heeft het recht om een vergoeding te vragen voor de kosten van service bezoeken, indien de vordering van de Consument of de Opdrachtgever niet wordt gedekt door deze garantie. Bovendien dient de Consument of de Opdrachtgever voor alle kosten te betalen in verband met het onderzoeken van het product, waaronder loonkosten die zijn gemaakt voor het onderzoeken van het product alsmede alle kosten in verband met demontage en herinstallatie van het product, de bescherming van het product en van het gebouw met dekzeilen etc.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. De Consument of de Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Niek Roos is niet aansprakelijk voor schade, onder andere op basis van een verkeerde bestelling, indien De Consument of de Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. Overeenkomstig artikel 10 en artikel 11 lid 2 van deze Algemene voorwaarden is Niek Roos nooit aansprakelijk voor het ontbreken van de juiste vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen voor het uitvoeren van de werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. De levertermijn als genoemd in artikel 12 lid 2 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Niek Roos nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft de Consument of de Opdrachtgever geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Niek Roos enige vergoeding verschuldigd jegens de Consument of de Opdrachtgever.
 4. Niek Roos is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Niek Roos, verleent de Consument of de Opdrachtgever de bevoegdheid aan Niek Roos om, als een door Niek Roos ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Consument of de Opdrachtgever te aanvaarden.
 5. Niek Roos is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 6. Niek Roos is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 7. Niek Roos is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 14.
 8. De Consument of de Opdrachtgever vrijwaart Niek Roos voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 9. Indien Niek Roos aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Consument of de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Niek Roos met betrekking tot haar Diensten.
 10. De aansprakelijkheid van Niek Roos is beperkt tot het door de Consument of de Opdrachtgever betaalde bedrag.
 11. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Niek Roos.
 12. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

 

Artikel 15 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Niek Roos, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Langere levertijden van bijzondere maatwerkproducten vallen expliciet niet onder overmacht.
 3. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Niek Roos zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Niek Roos, vorst, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 4. In geval van overmacht wordt nakoming van de (consumenten)overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 5. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de (consumenten)overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Niek Roos overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Niek Roos heeft gemaakt met betrekking tot de (consumenten)overeenkomst.

 

Artikel 16 Vertrouwelijkheid van gegevens

Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Niek Roos kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle zaken geleverd door Niek Roos blijven in het eigendom van Niek Roos, voor hoelang deze zaken niet of niet helemaal zijn afbetaald.
 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Niek Roos door zaaksvorming of anderszins teniet gaat, behoudt Niek Roos zich het recht een bezitloos pandrecht op een zaak te vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen Opdrachtgever nog aan Niek Roos verschuldigd is of zal zijn. Opdrachtgever dient dit bezitloze pandrecht op het eerste verzoek van Niek Roos te vestigen.

 

Artikel 18 Klachtenregeling

 1. Indien de Consument of de Opdrachtgever een klacht heeft dient de Consument of de Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan info@niekroos.nlof telefonisch te melden via 0161-432558.

 

Artikel 19 Identiteit van Niek Roos

 1. Niek Roos is bij de KvK geregistreerd onder nummer 200.67.157 en draagt Btw-identificatienummer NL.8190.39.639.B01. Niek Roos is gevestigd aan de Ambachtsweg 3 (4854 MK) te Bavel.
 2. Niek Roos is per e-mail te bereiken via info@niekroos.nlof middels de Website niekroos.nlen telefonisch op 0161-432558.

 

Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Niek Roos en haar Consument alsmede de rechtsverhouding tussen Niek Roos en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Niek Roos en Consument alsmede Niek Roos en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Zeeland-West-Brabant locatie Breda.